خوش آمدید، امروز چهارشنبه ۲۲م آبان ماه ۱۳۹۸ می باشد.
  چارت تحصیلی

 

چارت کاردانی فنی مکانیک ماشین افزارhttp://yshargh.ir//uploads/posts/1397/11/11/c29ee20299e3843a3b8a09e48a050c7a.pdf

http://yshargh.ir//uploads/posts/1397/11/11/b195d3902180dee33d850c377cc0fc9d.pdfچارت مهندسی مکانیک ماشین افزار

چارت کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات(IT)http://yshargh.ir//uploads/posts/1397/11/11/ba1c4b5da6f2353d392b1fd1c56fe31a.pdf

http://yshargh.ir//uploads/posts/1397/11/11/a75f5f1f07488c189f516c8e85c1557b.pdfچارت کارشناسی مدیریت کسب و کار

چارت کارشناسی حسابداری -خدمات و تولیدات صنعتی http://yshargh.ir//uploads/posts/1397/11/11/ea23a8a4ca1804f197ba37ae58dbfdad.pdf

http://yshargh.ir//uploads/posts/1397/11/11/20d415aa79fecd698892005c790deddf.pdfچارت کارشناسی مهندسی ایمنی سلامت و محیط زیست صنایع(HSE)

چارت کاردانی مدیریت کسب و کارhttp://yshargh.ir//uploads/posts/1397/11/11/bb56fcb5f141ed5318e364586bd34e24.pdf

 چارت کاردانی شیمی آزمایشگاهی-غذایی http://yshargh.ir//uploads/posts/1397/11/11/ab5f8a770b82d2cc0abf18b57eaad10d.pdf

http://yshargh.ir//uploads/posts/1397/11/11/a4ab1aa03d68d3b831d9ef85ebadcd2d.pdfچارت کاردانی ایمنی کار و حفاظت فنی

 

 

چارت کاردانی فناوری اطلاعات (IT) http://yshargh.ir//uploads/posts/1397/11/11/8eb4716e9cff02e2968d4cab0a5ab0a9.pdf

 

 

چارت کاردانی حسابداری صنعتی http://yshargh.ir//uploads/posts/1397/11/11/5236476630ed8d2737da30483c1a3ae7.pdf